Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Khoa học-Công nghệ
Văn bản QPPL
 
 
Tin an ninh trật tự Tin hoạt động
Phát huy vai trò phụ nữ Công an nhân dân
Với hơn 400 hội viên, hiện đang sinh hoạt tại 24 hội phụ nữ cơ sở và chi hội phụ nữ trực thuộc, những năm qua, phụ nữ Công an tỉnh đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.
Tin trong nước Tin quốc tế
Người tốt việc tốt Khoa học-Công nghệ Văn bản QPPL
 
CÔNG AN HẢI DƯƠNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP 2014
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Khoa học-Công nghệ
Văn bản QPPL